دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
بودجه تخصیصی مصوب واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس
1396-3-2
بودجه تخصیصی مصوب واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس
بودجه مصوب سال 1395
1396-1-20
بودجه مصوب سال 95 جهت بخشنامه بستن حساب های پایان سال 95
فایل بودجه مصوب واحدهای استان فارس
1395-4-26
فایل بودجه مصوب واحدهای استان فارس
تسهیلات خرید خودرو
1395-4-22
قابل توجه کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه
برگزاری دوره های کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1395-1-23
برگزاری دوره های کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
راه اندازی سایت جدید معاونت برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان
1395-1-23
راه اندازی سایت جدید معاونت برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان