دانشگاه آزاد اسلامی شیراز      کارشناس مسئول دفتر توانمند سازی نیروی انسانی ( دوره های درون سازمانی)

      مهدی آزادمنش
      مدرک تحصیلی: دکتری رشته زمین شناسی
      شماره تماس:    07136191362
     
       کارشناس دفتر توانمند سازی نیروی انسانی ( دوره های برون سازمانی)

      گیتا طاهری
      مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی
      شماره تماس: 07132299382