دانشگاه آزاد اسلامی شیراز     رئيس توانمند سازی نیروی انسانی ( دوره های درون سازمانی و برون سازماني)

      علي رضائي
      مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد مكانيك
      شماره تماس:    07136191372
     
       کارشناس دفتر توانمند سازی نیروی انسانی ( دوره های برون سازمانی)

      گیتا طاهری
      مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی
      شماره تماس: 07132299382