دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 آشنایی با دفتر توانمند سازی منابع

 

 

اهمیت و نقش آموزش ضمن خدمت:

   همانگونه که اشاره شد، تغييرات فن آوري سبب دگرگوني در شبكه ها وروش هاي سازمان مي شود و هر تغييري كسب دانش و مهارت هاي جديد را ضروري مي سازد. ميزان كمّي و كيفي اين تغييرات آنقدر زياد است كه گاهي اوقات مديران و كاركنان را دچار وحشت مي كند و ممكن است احساس كنند كه فرصت و توان سازگاري با اين تغييرات را ندارند. با همه سختي ها و مشكلات بايد پذيرفت كه ادامه حيات سازمان تا حدود زيادي به دانش، آگاهي و مهارت هاي گوناگون و جديد بستگي دارد.

   هرچه دانش و مهارت هاي كاركنان با نيازهاي جامعه و پيشرفت هاي علمي و تغييرات فن آوري، هماهنگي و انطباق بيشتري داشته باشد، درجه اطمينان از موفقيت فرد و سازمان بالاتر مي رود . گاهي اوقات رشد فردي، داشتن انگيزه، تخصص و پرهيز از ايستايي و ركود فرد عامل اساسي نوجويي و كسب دانش مي شود. اساس بهسازي سازماني كه به نام هاي ديگري چون توسعه و بالندگي سازماني نيز خوانده شده، بهسازي نيروي انساني است كه به صورت هاي مختلف (آموزش قبل از خدمت و ضمن خدمت) در سازمان ها انجام مي شود.

   هدف نظام آموزش و بهسازي در يك سازمان،  به عنوان يكي از كاركردهاي مهم مديريت منابع انساني، فراهم آوردن زمينه ای است كه بر اساس آن توانايي هاي بالقوه افراد به فعل در آيد و استعدادهاي آنان شكوفا گردد. اين هدف از طريق ايجاد فرصتهاي آموزشي جهت كاركنان تحقق مي يابد. آموزش كاركنان فرايندي است كه انطباق و سازگاري كاركنان را به محيط متحول سازماني و همچنین انطباق بهتر سازمان را با محيط بيروني فراهم مي آورد. در این راستا می توان برخی از فوايد آموزش ضمن خدمت را به شرح زير ارائه نمود:

 

 

1-تسهيل در راه رسيدن به اهداف سازماني

2-بهبود كمي و كيفي محصولات يا خدمات ارائه شده توسط سازمان

3-ايجاد هماهنگي در نحوه انجام كارها در سازمان

4-تقليل سطح حوادث و سوانح در محيط كار

5-تقويت روحيه پرسنل و ايجاد ثبات در سازمان

6- كاهش در نظارت هاي مستقيم و غيرمستقيم

7- كاهش ميزان تمرد و نزاع و كشمكش ، غيبت ، تأخير و ساير رفتارهاي نابهنجار گروهي در محيط كار

8- تقليل ميزان هزينه هاي عمومي در سازمان از قبيل هزينه هاي خدماتي ، قيمت تمام شده كالا ، كارگزيني و...

9- افزايش ميزان سوددهي و اثرات استفاده از سود حاصل شده جهت رفاه كاركنان

10- تقويت حس وفاداري و همبستگي كاركنان نسبت به سازمان

11- جلوگيري از تداخل مسووليت ها و وظايف و كاهش دوباره كاري ها در سازمان

12- شكوفا كردن استعدادهاي نهفته كاركنان

13- ايجاد حس انعطاف پذيري لازم در كاركنان

14- ايجاد زمينه رشد و موفقيت در امور شغلي

15- ايجاد زمينه موفقيت در امور اجتماعي، ‌انفرادي، خصوصي و...

 

 

شرح وظایف دفتر توانمندسازی منابع انسانی:

  دفتر توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز  نیز با بهره گیری از آئین نامه "آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت" (طبق بخشنامه ابلاغی به شماره 36108/57 مورخ 9/6/94) و زیر نظر معاونت برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان این واحد دانشگاهی و در راستای اهداف ذکر شده به مجموعه فعالیتهای زیر می پردازد:

 

 

ü     پیشنهاد، برنامه ریزی و اجرای دوره هاي آموزشی مورد نیاز نهادها، سازمانها و ...

ü     پیشنهاد، برنامه ریزی و اجرای دوره هاي آموزشی مورد نیاز کارکنان و اعضای هیأت علمی واحد دانشگاهی

ü     پیگیری به منظور درآمدزایی از طریق آموزش هاي تخصصی و کاربردي کوتاه مدت

ü     پیگیری به منظور انعقاد قرارداد بین سازمان هاي دولتی و غیردولتی

ü     برگزاری جلسات و نشست های لازم  با سازمان هاي دولتی و غیردولتی

 

 

در راستای اهداف و وظایف تعریف شده، برنامه ریزي آموزش نیروي انسانی می تواند شامل موارد ذیل گردد:

ü     مطالعه و بررسی جهت شناخت نیازهاي تخصصی و کاربردي کارکنان دانشگاه

ü     پیشنهاد جهت تهیه و تنظیم فرم هاي نیازسنجی متناسب با استانداردهاي موجود

ü     آسیب شناسی برنامه هاي آموزشی و تلاش جهت رفع موانع و مشکلات موجود در فرایند اجراي آموزش

ü     تدوین برنامه هاي درسی عمومی و تخصصی متناسب با نیاز هاي روز

ü     تهیه و تنظیم طرح جامع آموزش کارکنان

ü     تهیه و تنظیم طرح جامع آموزش اعضاي هیات علمی و بورسیه

ü     تهیه دستورالعمل تدوین تقویم آموزش هاي کوتاه مدت سال آتی

ü     پیشنهاد جهت به روزرسانی آیین نامه ها و دستورالعمل ها

ü     پیشنهاد جهت به روزرسانی و بازنگري برنامه هاي درسی موجود

ü     پیشنهاد جهت تهیه و تدوین طرح جامع آموزش هاي میان مدت و کوتاه مدت قبل از خدمت یا حین خدمت در جهت

ü     افزایش آکاهی، مهارت و دانش شغلی در رده هاي مختلف

ü     استفاده از تکنولوژي آموزشی (سخت افزار و نرم افزار) جهت برنامه ریزي منسجم و مدون

ü     برنامه ریزي جهت کیفیت بخشی به فرایند آموزش

 

 

   با توجه به وظایف فوق، آموزشهای مورد نظر را می توان در دو بخش برون و درون سازمانی به شرح ذیل معرفی نمود:

     الف: آموزش هاي برون سازمانی

ü     تدوین و تنظیم برنامه هاي آموزش هاي کاربردي و تخصصی

ü     تهیه شیوه نامه ها و بخشنامه هاي آموزش هاي کاربردي و تخصصی

ü     بررسی و تایید فرم خدمات آموزشی و تایید قراردادهاي آموزشی

ü     نظارت بر حسن اجراي آیین نامه آموزش هاي کاربردي و تخصصی کوتاه مدت

ü     پیگیري و تهیه گزارش از مجموعه فعالیت هاي آموزش هاي کاربردي

ü     پیگیري و انعقاد تفاهم نامه هاي منعقدشده بین دانشگاه آزاد اسلامی با ارگان هاي دیگر و اجرایی کردن مفاد تعهدنامه

ب: آموزش هاي درون سازمانی

ü     انجام پژوهش هاي لازم به منظور شناخت نیازهاي آموزشی کارکنان و اعضاي هیات علمی دانشگاه

ü     برگزاري دوره هاي آموزشی مورد نیاز براي کارکنان و اعضاي هیات علمی حوزه های مختلف

ü     طراحی و برنامه ریزي و اجراي دوره هاي آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت

ü     طراحی و برنامه ریزي و اجراي دوره هاي آموزشی قبل و ضمن خدمت کارکنان

ü     برگزاري دوره هاي آموزشی بر مبناي فعالیت هاي پژوهشی مدیران و اعضاي هیات علمی

ü     برگزاري دوره هاي آموزشی براي تقویت و تجهیز مدیران به اصول عالی مدیریت و دانش پیشرفته

ü     تعیین استراتژي و جهت گیري آموزشی متناسب با نظام مدیریت دانشگاه

ü     اجرا و ارزشیابی برنامه هاي آموزشی کارکنان و اعضاي هیات علمی

ü     ارائه پیشنهاد و توصیه هاي مناسب در زمینه آموزش کارکنان به مدیران بر حسب نیاز

ü     تجهیز کارگاه هاي آموزشی با لوازم و تجهیزات موردنیاز و مطابق با استانداردهاي مربوط