دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

با توجه به سند چشم انداز توسعه کشور برنامه های این واحد به قسمی است که بتواند سهمی از تولید محصولات دانش بنیان، جهت بی­نیازی واستقلال کشور داشته باشد