دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
اهداف این واحد به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم میشود
در اهداف کوتاه مدت طرح های دانش بنیان و اقتصادی زود بازده در نظر گرفته شده و اجرایی میگردد . این طرح ها معمولا دوره بازگشت سرمایه آنها کمتر از 2 سال میباشد
در اهداف بلند مدت طرح های دانش بنیان و اقتصادی دانشگاه با جذب سرمایه از بیرون دانشگاه اجرایی میشود عمده این طرح­ها دوره بازگشت سرمایه 5 سال را دارند